Inspraak leerlingen

Leerlingenpanels

Vertegenwoordigers van alle klassen in de onder- en bovenbouw spreken tweemaal per jaar met de mentor en schoolleiding over praktische zaken op school. Wat gaat er goed en wat kan beter?

Leerlingenstatuut

In het Leerlingenstatuut van het Maerlant zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd.
Het leerlingenstatuut wordt jaarlijks getoetst en zo nodig aangescherpt.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) adviseert het bestuur en de schoolleiding over beleidszaken en stemt al dan niet in met voorgenomen besluiten. In de MR zijn medewerkers, leerlingen en ouders vertegenwoordigd. De MR komt regelmatig, maar minimaal tweemaal per jaar, samen om te overleggen, al dan niet in aanwezigheid van de rector.
Samenstelling MR
Inspraak leerlingen