Inspraak ouders

Klassenouders

Iedere klas heeft een of meer ouders die een coördinerende rol spelen. Dat zijn de zgn. KOV-ouders (KlassenOuderVertegenwoordigers). Zij vormen het aanspreekpunt voor de overige ouders en spreken ze tijdens de KOV-avonden met de Ouderraad en de schoolleiding over zaken die spelen. Daarnaast organiseren de KOV-ouders voor de ouders van hun klas jaarlijks een bijeenkomst bij een KOV-ouder thuis. Daarbij is ook de mentor aanwezig.

Ouderraad

De Ouderraad speelt een verbindende rol tussen schoolleiding en ouders en vervult een adviserende rol naar de schoolleiding toe. De Ouderraad bestaat uit circa zes ouders die voor een aantal jaar zitting nemen. Maandelijks komt de Ouderraad bijeen: met elkaar, maar ook met de rector tijdens het rectoroverleg. Ook met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft de Ouderraad in voorkomende gevallen contact. 

Activiteiten van de Ouderraad

Drie keer per jaar organiseert de Ouderraad de zgn. KOV-avonden, waarbij de Ouderraad, de schoolleiding en KOV-ouders gelegenheid hebben tot het bespreken van allerlei jaarlaag-gerelateerde en school-brede zaken. 
Daarnaast organiseert de Ouderraad jaarlijks de Speeddateavond voor 4 havo en 5 vwo en de Beroepenavond voor de hele 4e klas samen met de decanen van de bovenbouw. Hiervoor doet de Ouderraad  een beroep op ouders van school om - onder de naam ‘Vertel over je vak!’ - leerlingen te vertellen over hun studie- en beroepskeuze (aanmelden kan altijd: ouderraad@maerlant-lyceum.nl).
Ook is de Ouderraad belast met de organisatie van de jaarlijkse Thema avond  voor de ouders; een avond waarop een aansprekend thema door een gastspreker wordt behandeld. 
Sinds 2016 is de Ouderraad samen met de schoolleiding ‘What’s next?’ gestart; een extra curriculair project gericht op talentontwikkeling en het leren van vaardigheden om het studiekeuze-proces te vergemakkelijken.

Samenstelling Ouderraad
Adjan Brouwer
Elinor Driesen-Rottinghuis, voorzitter
Adriënne Ekering
Caroline van Herpen-Schipper, secretaris
Linda Luiks, penningmeester
Lex Sijtsma
Hans van Wijk
De ouderraad is bereikbaar via: ouderraad@maerlant-lyceum.nl

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) adviseert het bestuur en de schoolleiding over beleidszaken en stemt al dan niet in met voorgenomen besluiten. In de MR zijn medewerkers, leerlingen en ouders vertegenwoordigd. De MR komt regelmatig, maar minimaal tweemaal per jaar, samen om te overleggen, al dan niet in aanwezigheid van de rector.

Jaarverslag MR 2016-2017 

Samenstelling MR 
namens het personeel
mw. S. Backer-Huygen
mw. J. Doensen, voorzitter
mr. J. Dogger
drs. C. de Regt, secretaris
dhr. R. Schwartz
dhr. J. Vlieger

namens de leerlingen
Max Hosman
Jasper Smits van Waesberghe
Daantje Smulders

namens de ouders
mw. I. van Milligen
mw. H. Rijkens
dhr. M. Verhaar
De MR is bereikbaar via: mr@maerlant-lyceum.nl.

Inspraak ouders