Schoolinformatie

Zoek een medewerker

Zoek in de jaarplanning

Schoolinformatie

Kwaliteit en resultaten

Het Maerlant zet zich in om alle leerlingen op school zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Daarnaast probeert de school leerlingen die aan de onder- of bovenkant extra stimulans nodig hebben te helpen. 

Afgelopen schooljaar heeft het Maerlant van de Inspectie voor het Onderwijs bijna de hoogst haalbare waardering gekregen.

Er zijn 3 onderdelen onderzocht:

  • Onderwijsproces (didactisch handelen)
  • Kwaliteitszorg 
  • Kwaliteitscultuur

Waar voldoende de normale positieve waardering is, scoren wij op het onderdeel onderwijsproces een (ruime) voldoende, maar op beide andere onderdelen de waardering goed

We zijn vanzelfsprekend erg trots op deze waardering! Het rapport van de inspectie is hier te vinden. 

Zowel de slagingspercentages van het Maerlant als de resultaten vanuit de meerjarenopbrengst behoren tot de hoogste in de regio.

Ouder- en leerlingtevredenheid

Ouder en leerlingtevredenheid

Om de twee jaar houdt de school onder ouders, leerlingen en medewerkers een tevredenheidspeiling. De resultaten van deze peilingen worden afgezet tegen andere scholen in Nederland én andere scholen binnen VO Haaglanden. De schoolleiding gebruikt de uitkomsten om aspecten binnen school te verbeteren.  

Vragen, opmerkingen en/of klachten

Zowel voor de leerling als voor de ouders is de mentor in principe het eerste aanspreekpunt voor een vraag, opmerking of klacht. Als een vraag of klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kan men terecht bij de leerlaagcoördinator. Deze treedt zo nodig in contact met de schoolleiding. De schoolleiding is uiteindelijk verantwoordelijk voor het goed behandelen van eventuele klachten en verwijst waar nodig door als zij een klacht niet naar tevredenheid kan afhandelen. 

In de wettelijk verplichte klachtenregeling is de gehele procedure nauwkeurig vastgelegd. Deze is op te vragen bij de administratie van de school.

Inspraak leerling en ouder

Leerlingenpanels

Vertegenwoordigers van alle klassen in de onder- en bovenbouw spreken tweemaal per jaar met de schoolleiding over praktische zaken op school. Wat gaat er goed en wat kan beter? 

Leerlingenstatuut

In het Leerlingenstatuut van het Maerlant zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. Het leerlingenstatuut wordt jaarlijks getoetst en zo nodig aangescherpt. Het is te vinden in de ELO.

Klassenouders

Iedere klas heeft een of meer ouders die een coördinerende rol spelen. Dat zijn de zgn. KOV-ouders (KlassenOuderVertegenwoordigers). Zij vormen het aanspreekpunt voor de overige ouders en spreken tijdens de KOV-avonden met de Ouderraad en de schoolleiding over zaken die spelen. Daarnaast organiseren de KOV-ouders voor de ouders van hun klas jaarlijks een bijeenkomst bij een KOV-ouder thuis. Daarbij is ook de mentor aanwezig. 

Ouderraad

De Ouderraad speelt een verbindende rol tussen schoolleiding en ouders en vervult een adviserende rol naar de schoolleiding toe. De Ouderraad bestaat uit circa zes ouders die voor een aantal jaar zitting nemen. Maandelijks komt de Ouderraad bijeen: met elkaar, maar ook met de rector tijdens het rectoroverleg. Ook met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft de Ouderraad in voorkomende gevallen contact. De ouderraad is bereikbaar via: ouderraad@maerlant-lyceum.nl

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) adviseert het bestuur en de schoolleiding over beleidszaken en stemt al dan niet in met voorgenomen besluiten. In de MR zijn medewerkers, leerlingen en ouders vertegenwoordigd. De MR komt regelmatig, maar minimaal tweemaal per jaar, samen om te overleggen, al dan niet in aanwezigheid van de rector. De MR is bereikbaar via: mr@maerlant-lyceum.nl.

Zorg en Passend Onderwijs

Het voornaamste doel van de leerlingbegeleiding en extra ondersteuning op het Maerlant-Lyceum is om zoveel mogelijk leerlingen op verantwoorde wijze te laten deelnemen aan het onderwijsleerproces. De klassenmentor en jaarlaagcoördinator zijn voor de leerling en ouders het eerste aanspreekpunt.

Het zorgteam op het Maerlant is als volgt samen gesteld:

Intern zorgteam

Eva Kok – Van der Zanden
Coördinator Zorg & Passend Onderwijs

Nienke de Waard
Coördinator Zorg & Passend Onderwijs

Annique Stevens
Coördinator dyslexie / remedial teacher

Jennifer Gerritsen
Coördinator Pesten

Externe zorgpartners

Arjan van den Broek
schoolmaatschappelijk werker/pluscoach/trainer VO

Esther van den Ben
Ambtelijk secretaris/Consulent Schoolondersteuningsteam
SWV Zuid-Holland West

Schoolartsen en - verpleegkundigen van het CJG
Website: www.cjgdenhaag.nl en www.jongerenconsult.nl

Kiran Bansi
Leerplichtambtenaar/Casemanager Voortijdig Schoolverlaten
 

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel. Klik hier voor het anti-pestprotocol.

Schoolkosten

Brugklas

havo/vwo

Algemene ouderbijdrage

€ 220

Zeelandreis*

€ 175

Lockers**

€ 100,75


Tweede klas

havo

vwo 

Algemene ouderbijdrage

€ 220

€ 220

Ardennenreis*

€ 235

€ 259

Gymnasiumreis

€ 180


Derde klas

 havo

vwo 

Algemene ouderbijdrage

€ 220

€ 220

Dublinreis*

€ 645

Londenreis* 

€ 500


Vierde klas

havo

vwo 

Algemene ouderbijdrage

€ 220 

€ 220

IGCSE-examen

€ 150

€ 150

Keuzesport 

€ 65

Berlijnreis* 

€ 385 

Griekenlandreis***

€ 850


Vijfde klas

havo

vwo 

Algemene ouderbijdrage

€ 220

€ 220

Keuzesport

€ 30

€ 65

CAE-examen*** (Engels)

€ 350

DELF-examen*** (Frans)

€ 130

Goethe-examen*** (Duits)

€ 120

Italiëreis

€ 770

Ieperreis***

€ 190

Griekenland***

€ 850


Zesde klas

vwo

Algemene ouderbijdrage

€ 220

Keuzesport

€ 30,-

CPE-examen*** (Engels)

€ 350

Ieperreis***

€ 190

* De prijzen van de reizen kunnen nog wijzigen. Bovenstaand bedrag is op basis van vorig jaar en afhankelijk van het aantal leerlingen en activiteiten tijdens de reis.

** De locker wordt in de brugklas gefactureerd. Dit geldt voor de hele schoolloopbaan. De opbouw is gebaseerd op 5 jaren á € 15,00 + 21% btw en een eenmalige borg van € 10,00 ongeacht doublure en/of niveau. Bij het verlaten van de school wordt de borg terugbetaald bij inlevering van beide originele sleutels. 

*** Keuze voor deelname. Men kan in de klas en/of per brief aangeven of de leerling aan desbetreffende reis/activiteit wil deelnemen. De prijzen van de reizen kunnen nog wijzigen. 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is opgebouwd uit een basis­bedrag en een bedrag voor kosten voor activiteiten. De hoogte en de besteding van de ouder­bijdragen worden in overleg met de ouder- en leerlinggeleding van de MR vast­gesteld. Met de algemene ouderbijdrage worden onder andere gefinancierd: extra leer- en hulp­middelen, ict-voorzieningen, educatieve reizen, sportdagen en culturele projecten.De bijdrage voor onderwijsondersteunende activiteiten wordt bijvoorbeeld gebruikt voor onder meer de Ouderraad, leerlingenvereniging, maar ook voor een tegemoetkoming in de schoolkosten voor minder draagkrachtige ouders. Verder worden gelden besteed aan de aanschaf van onderwijskundige voorzieningen die door de overheid niet worden gesubsidieerd.

Innen ouderbijdrage 

Met betrekking tot het innen van de ouder­bijdrage wordt, conform wettelijke bepalingen, jaarlijks een overeenkomst met de ouders afgesloten. De ouder­bijdrage is in principe vrijwillig, maar wij hopen dat ouders de noodzaak ervan inzien en het Maerlant de mogelijkheid bieden om onderwijs op een goed niveau aan te bieden.

Schoolboeken

Ook dit jaar krijgen leerlingen gratis schoolboeken. Maerlant-leerlingen kunnen direct via Van Dijk Educatie hun bestelling doen.

Tegemoetkoming schoolkosten

Indien ouders niet in staat zijn om de ouderbijdrage zelf (volledig) te betalen, kunnen zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. U kunt hiervoor per mail contact opnemen met de rector.

Scholierenongevallenverzekering

De school heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school, gedurende het verblijf op school, alsmede tijdens de activiteiten buiten de school. Dit laatste geldt alleen in schoolverband en onder toezicht en dan ook weer op de terugweg van school naar huis. De verzekering omvat tevens het ongevallen-risico als gevolg van stoeien van de leerlingen onderling.